ผู้ถือหุ้น AIT ไฟเขียวอนุมัติแตกพาร์ ออกวอร์แรนต์ เพิ่มทุน รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต มั่นใจผลงานปี 64 ทำรายได้ทะลุเป้าหมาย 6,500 ล้านบาท

จันทร์ ๒๗ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๔๑
'บมจ.แอดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี' (AIT) ผู้นำในธุรกิจบริการออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ถือหุ้นไฟเขียวอนุมัติการแตกพาร์จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และอนุมัติออกวอร์แรนต์ เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายหุ้น เตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน พร้อมมั่นใจรายได้ปี 64 ทะลุเป้าหมาย 6,500 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น AIT ไฟเขียวอนุมัติแตกพาร์ ออกวอร์แรนต์ เพิ่มทุน รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต มั่นใจผลงานปี 64 ทำรายได้ทะลุเป้าหมาย 6,500 ล้านบาท

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำในธุรกิจบริการออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อขอมติผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้น AIT มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,031,604,485 หุ้น จากเดิมที่ 206,320,897 หุ้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสามารถเพิ่มการกระจายการถือหุ้น AIT ไปยังผู้ลงทุนได้กว้างขวางขึ้น และทำให้หุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องในตลาดมากขึ้น ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะต้องยื่นเอกสารต่างๆตามกฎหมาย โดยคาดว่าจะเริ่มใช้ราคาพาร์ใหม่ได้ในวันที่ 4 มกราคม 2565 นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (AIT-W2) จำนวนไม่เกิน 515,802,242 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น โดยราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 (Record Date) ในวันที่ 10 มกราคม 2565

พร้อมกันนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวนไม่เกิน 515,802,242 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,031,604,485 บาท รวมเป็น 1,547,406,727 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 515,802,242 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AIT กล่าวว่า บริษัทฯคาดว่าผลการดำเนินงานในปี 2564 จะเติบโตมากกว่าเป้าหมายรายได้ที่กำหนดไว้ราว 6,500 ล้านบาท โดยใน 9 เดือนแรกของปี บริษัทฯ ทำรายได้จากงบเฉพาะกิจการได้แล้วกว่า 5,414 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 380 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีมูลค่างานในมือ (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 7,600 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ นอกจากนี้ ยังมีงานที่อยู่ระหว่างรอคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Waiting for P/O) อีกประมาณ 285 ล้านบาท

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด