วศ.อว. ดึงผู้เชี่ยวชาญ บ.บางจาก คอปอเรชั่นฯ ให้ความรู้ "บทบาทองค์กรภาครัฐ กับการเรียนรู้และปรับตัวต่อสถานการณ์ภาวะโลกร้อน"

ศุกร์ ๒๔ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๓๓
23 ธันวาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดกิจกรรม สนทนาประสา วศ.ครั้งที่ 212 เรื่อง "บทบาทองค์กรภาครัฐ กับการเรียนรู้และปรับตัวต่อสถานการณ์ภาวะโลกร้อน" โดย นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดเวทีสนทนา และกล่าวต้อนรับผู้บริหารและวิทยากรจาก จากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิตและจัดส่งน้ำมัน และ ดร.เอนกประชา แก้วมณี ผู้จัดการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทีมงาน โดยจัดกิจกรรมผ่านระบบ Zoom meeting มีบุคลากร วศ.ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจำนวน 115 คน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร
วศ.อว. ดึงผู้เชี่ยวชาญ บ.บางจาก คอปอเรชั่นฯ ให้ความรู้ บทบาทองค์กรภาครัฐ กับการเรียนรู้และปรับตัวต่อสถานการณ์ภาวะโลกร้อน

ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กิจกรรมสนทนาประสา วศ. ครั้งนี้ มุ่งหวังให้บุคลากร วศ. เกิดความรู้ความเข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ภาวะโลกร้อน และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนความพร้อมในการปรับตัวต่อสถานการณ์ เป็นการเรียนรู้จากภาคเอกชนที่มีภารกิจโดยตรงกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อนดังกล่าว ซึ่งบริษัทบางจากฯ เป็นองค์กรดำเนินกิจการและธุรกิจด้านพลังงานหลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้จากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำ (World Leaders Summit) COP26 ของนายกรัฐมนตรี เป็นการแสดงบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับประชาคมโลกในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยได้แสดงเจตจำนงในการยกระดับการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ ด้วยทุกวิถีทาง เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ.2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี ค.ศ.2065 ในส่วนชองหน่วยงาน วศ. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ แม้ไม่มีพันธกิจโดยตรงในการบริหารจัดการฯ แต่เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลจึงควรมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรภายในองค์กรเข้าใจถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ที่มา: กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ.อว. ดึงผู้เชี่ยวชาญ บ.บางจาก คอปอเรชั่นฯ ให้ความรู้ บทบาทองค์กรภาครัฐ กับการเรียนรู้และปรับตัวต่อสถานการณ์ภาวะโลกร้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด