สมาชิก กฟก. ยกทัพขอบคุณรัฐบาล ดันงบกลางเพื่อฟื้นฟู-แก้หนี้ให้เกษตรกร

พฤหัส ๒๓ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๔๘
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 กลุ่มเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย ประมาณ 200 คน นำโดย นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีคณะกรรมการบริหาร นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท นายสำเริง ปานชาติ นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. นายสมยศ ภิราญคำ และนายสมศักดิ์ อยู่รอต รองเลขา พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานได้ชี้แจงและรายงานข้อมูล (เพิ่มเติม) ประกอบการนำเสนอของบประมาณสำนักงาน กฟก. งบกลางปี 2565 ต่อรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีถึงเหตุผลและความจำเป็นของงบประมาณดังกล่าวที่มีต่อเกษตรกรสมาชิก กฟก. ก่อนเสนอ ครม.อนุมัติต่อไป โดยงบประมาณที่สำนักงานได้นำเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,548,062,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยสี่สิบแปดล้านหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย งบบริหารสำนักงานเพื่อการดำเนินงาน จำนวน 230,382,500 บาท ด้านการจัดการหนี้เงินชดเชยที่ กฟก.ได้ทดรองจ่ายชำระหนี้แทนเกษตรกร จำนวน 2,027,680,000 บาท และงบด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 3,290,000,000 บาท

ทางตัวแทนเกษตรกรจากทั่วประเทศได้ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร งบประมาณส่วนนี้จะช่วยให้สมาชิกได้รับประโยชน์ด้านการฟื้นฟูอาชีพและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งจะมาติดตามกรณีการแก้ไขปัญหาหนี้ 4 ธนาคารของรัฐ เพื่อนำข้อมูลทั้ง 2 หน่วยงานมาประกอบการแก้ไขปัญหาหนี้ และเป็นการสะสางข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรต่อไป

ที่มา: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด