มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร มอบทุนการศึกษา สร้างโอกาสให้เยาวชนเรียนดี ผ่านมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรฯ ต่อเนื่องปีที่ 50

อังคาร ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๑๔
มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร มอบทุนการศึกษาจำนวน 200 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ให้แก่นักเรียนและนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจาก 26 โรงเรียน และ 2 มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชนที่มีผลการเรียนดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 50 ทั้งนี้ โดยเป็นการดำเนินการผ่านมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา และมีพิธีมอบทุน ณ อาคาร 100 ปี เกียรติวัธนเวคิน อุทยานปิยะมาตานุสรณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร มอบทุนการศึกษา สร้างโอกาสให้เยาวชนเรียนดี ผ่านมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรฯ ต่อเนื่องปีที่ 50

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ยังได้ปลูกฝังการสร้างวินัยและการวางแผนการเงินแก่เยาวชนเพื่อชีวิตที่มั่นคง ด้วยการจัดอบรมหัวข้อ '4 รู้สู่ความมั่งคั่ง' โดยกลุ่มวิทยากรที่เป็นพนักงานจิตอาสาของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรในโครงการ KKP FinLit จุดประกายชีวิต ติดอาวุธทางการเงิน ให้กับตัวแทนนักเรียนและนักศึกษาที่มาร่วมพิธีรับทุนการศึกษา รวมถึงทำการถ่ายทอดสดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ไม่สามารถมาร่วมงานอีกด้วย

ที่มา: กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด