Cafe Amazon รับรางวัล The Most Powerful Brand of Thailand ตอกย้ำความเป็นสุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี

จันทร์ ๒๐ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๑๖
ศ. ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล "สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง (The Most Powerful Brands of Thailand)" แก่ นางวิไล บุญเจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดคาเฟ่อเมซอน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ในโอกาสที่คาเฟ่ อเมซอน ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในกลุ่มสินค้าประเภทร้านกาแฟ จากผลการวิจัยของภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ณ ห้องประชุม อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cafe Amazon รับรางวัล The Most Powerful Brand of Thailand ตอกย้ำความเป็นสุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี

การได้รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand ถือเป็นเครื่องยืนยันว่าแบรนด์คาเฟ่ อเมซอนประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ จากผลการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภคทั่วประเทศรวม 24,000 คน โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับแบรนด์ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) ความชื่นชอบในแบรนด์ (Preference) การใช้ผลิตภัณฑ์ (Usage) และภาพลักษณ์อันโดดเด่น (Image) โดย คาเฟ่ อเมซอน จะนำความสำเร็จนี้ไปต่อยอดในการพัฒนาสินค้าและบริการของแบรนด์ให้ตอบโจทย์ครอบคลุมการใช้ชีวิตทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคต่อไป

ที่มา: ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

Cafe Amazon รับรางวัล The Most Powerful Brand of Thailand ตอกย้ำความเป็นสุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด