รมว.แรงงาน จับมือ 20 หน่วยงาน รับเปิดประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจบุรีรัมย์

ศุกร์ ๑๗ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๗:๐๓
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ยกระดับทักษะแรงงาน ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ รับเปิดประเทศ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด ตำบลหนองขมาร อำเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายประทีป ทรงลำอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือการพัฒนากำลังคนจังหวัดบุรีรัมย์ พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ มอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร เยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) และหลักสูตร นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 โดยมี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารภาครัฐ และเอกชน อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเป็นเกียรติ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายพัฒนาทักษะแรงงานทุกกลุ่ม ให้มีความพร้อมเป็นแรงงานคุณภาพเมื่อกลับเข้าสู่การทำงานหลังจากเปิดประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เสริมสร้างภาพลักษณ์และยกระดับทักษะแรงงานให้เข้มแข็งรองรับภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดบุรีรัมย์มีเป้าหมายการพัฒนากำลังแรงงานทุกๆด้าน ทั้งการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพในหลักสูตรตามความต้องการของพื้นที่หรือชุมชน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมถึงการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย มากกว่า 7,000 คน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัย และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต โดยมุ่งเน้นการปรับทักษะในการประกอบอาชีพ (Re Skill) พัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น (Up Skill) ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการสร้างทักษะใหม่ในอนาคต (New Skill) ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ ในวันนี้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1.พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือการพัฒนากำลังคนจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 20 หน่วยงาน ระหว่าง กระทรวงแรงงาน โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ กับ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรัมย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมนวดไทย สปา จังหวัดบุรีรัมย์ สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และ ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ 2.มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม และผู้ผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 80 คน 3.เยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) และหลักสูตร นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 ณ สนามช้างอารีน่า (สนามฟุตบอล)

ในอนาคตเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์จะได้รับการฟื้นฟูให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการ ที่ต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาทักษะ Reskill, Upskill และสร้าง Newskill ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น เทคนิคการเป็นผู้ประกอบการ การบริการที่พัก ร้านอาหาร มักกุเทศน์นำเที่ยวชุมชน การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ และศูนย์รวมสินค้าชุมชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจบุรีรัมย์ พื้นที่ใกล้เคียง และต่อยอดไปยังภาพรวมของประเทศต่อไป

ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด