TOA คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564

พฤหัส ๑๖ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๕๘
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้รับรางวัล The Prime Minister's Industry Award 2021 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนความสำเร็จในความเป็นผู้นำภาคอุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ ยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์และ Supply Chain ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
TOA คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564

นายจตุภัทร์  ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA ได้กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า "TOA มุ่งมั่นเป็นผู้นำตลาดสีในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างรอบด้าน เราจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผู้บริโภค ร้านค้า พนักงาน และสังคม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของTOA  โดยมีแนวทางการพัฒนาคือ การพัฒนาสินค้าและบริการที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการพัฒนาร้านค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายให้เติบโตไปพร้อมกับTOA การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการขยายธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TOA มุ่งมั่นในการบริหารจัดการส่งมอบสินค้าภายใต้บริการที่ดีเยี่ยม พร้อมการจัดการและการบริหารสินค้าคงคลังให้เกิดประสิทธิภาพ เน้นความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการปรับแผนปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นการจัดการ Supply Chain เพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียนและกลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสาร เพื่อรองรับระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการพัฒนาต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ TOA ยังมีการทำงานที่เชื่อมโยงกันในโซ่อุปทาน หรือ Supply chain ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่ Supplier ผู้ผลิต จนไปถึงลูกค้า ทั้ง Retail และ Modern Trade โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา การทำงานร่วมกันอย่างดี ทั้งการสื่อสารที่รวดเร็วในองค์กร การปรับตัว ความยืดหยุ่น การวางแผนร่วมกัน เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้TOAยังคงความแข็งแกร่งและพร้อมเดินหน้าในทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

สำหรับรางวัล The Prime Minister's Industry Award 2021 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น    ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ TOA ได้รับในครั้งนี้ ย่อมแสดงถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งในการจัดการโลจิสติกส์และSupply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเวทีการแข่งขันระดับประเทศ และยิ่งไปกว่านั้น TOA มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลประเภทนี้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทีมงานที่ช่วยกันจนประสบความสำเร็จ และนี่จะเป็นทั้งแรงกระตุ้นและแรงผลักดันในการยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์และSupply Chain ขององค์กรเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา: ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด