กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับแรงงานเฉพาะทางให้มีสมรรถนะสูงขึ้นเพื่อบริการคนพิการขาขาดทั่วประเทศ

พฤหัส ๑๖ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๓๑
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมมือกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดำเนินการโครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2560 - 2565 ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม ในแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อให้ คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยมอบให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพ มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ยกระดับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สร้างแรงงานที่มีสมรรถนะสูง และบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พัฒนาทักษะฝีมือ ความรู้ความสามารถ ช่างเครื่องช่วยคนพิการ ในสาขาช่างกายอุปกรณ์ และช่างเครื่องช่วยคนพิการให้มีเพียงพอ สามารถให้บริการคนพิการได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อคนพิการขาขาดทั่วประเทศที่เข้ารับบริการขาเทียม ให้ได้รับขาเทียมสวมใส่ที่ดี มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเป้าหมายพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ทั้งสิ้น จำนวน 210 คน รวม 5 หลักสูตร สำหรับในวันนี้ เป็นการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรแรก หลักสูตร การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนพิการ จำนวน 18 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ บุคลากรในสาขาอาชีพช่างกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอาชีพ ช่างกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย จำนวน 100 คน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ด้วยรูปแบบการฝึกอบรมทางไกล โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกยกระดับฝีมือ และ นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวรายงานในพิธีเปิดฝึกอบรมในเวลา 08.30 น. วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด