ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง

อังคาร ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๑:๔๙
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็ง กรมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System ) ระบบVDO Streaming กระทรวงมหาดไทย และDOPA Channal ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปยังจังหวัดทุกจังหวัด ทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัดทั่วประเทศ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ๆ ดังนี้

         1. แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

         2. แนวทางบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ โดยกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

         3. การใช้งานระบบ TPMAP Logbook โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

         4. การจัดทำข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ที่มา: อิมเมจ โซลูชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด