สพร.9 พิษณุโลก ร่วมกับ บริษัท ไทย-ไทย ต้นหว้าจำกัด ยกระดับฝีมือช่างไม้เครืองเรือน

ศุกร์ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๐:๔๓
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายช่างไม้และก่อสร้าง ดำเนินการเปิดฝึกอบรม ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ ระยะเวลาในการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ณ โรงฝึกงานบริษัท ไทย ไทย ต้นหว้า จำกัด ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักบริหาร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วย Application Zoom

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด