นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ค้นพบพืชในวงศ์กระดังงา 10 ชนิดใหม่ของโลก

16 Nov 2021

รศ. ดร.จรัล ลีรติวงศ์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุกรมวิธาน ประสบความสำเร็จในการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกของพืชวงศ์กระดังงา จำนวน 10 ชนิด จากพืชจำนวน 3 สกุล คือ สกุลบุหงาเซิง (Friesodielsia) สกุลต้องแล่ง (Polyalthia) และสกุลปาหนัน (Goniothalamus) ได้แก่

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ค้นพบพืชในวงศ์กระดังงา 10 ชนิดใหม่ของโลก

1.สกุลบุหงาเซิง (Friesodielsia Steenis) ซึ่งเป็นการศึกษาร่วมกับ Prof. Dr. David Johnson จากมหาวิทยาลัย Ohio Wesleyan ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และร่วมกับคุณจิรัฐิ สัตถาพร นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรชีววิทยานานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. และคุณกิติศักดิ์ อ๋องย่อง นักวิจัยอิสระ ในการเก็บตัวอย่างพืชและพบพืชชนิดใหม่ของโลก จำนวน 6 ชนิด ได้แก่

ส่าเหล้า: Friesodielsia brevistipitata Leerat. เป็นไม้เถามีเนื้อไม้ ถูกค้นพบครั้งแรกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงชลา นอกจากนี้ยังสามารถพบในจังหวัดกระบี่ และนครศรีธรรมราช

บุหงาเขาหลวง: Friesodielsia khaoluangensis Leerat. & Aongyong เป็นไม้เถามีเนื้อไม้ ถูกค้นพบครั้งแรกที่น้ำตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สาวหยุดหรือบุหงาแต่งงาน: Friesodielsia longipetala Leerat. & Chalermglin เป็นไม้เถามีเนื้อไม้ เป็นชนิดที่มีการกระจายพันธุ์ในจังหวัดระนอง สงขลา และสตูล โดยมีการปลูกกันแพร่หลายในจังหวัดสตูล เนื่องจากมีความยาวของกลีบดอกที่ยาวและมีกลิ่นหอม

บุหงาสาวิตรี: Friesodielsia macrosepala Leerat. & Aongyong เป็นไม้เถามีเนื้อไม้ มีการกระจายพันธุ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา

อ๋องย่อง บุหงาเซิงพะงัน: Friesodielsia phanganensis Leerat. เป็นไม้พุ่มรอเลื้อยหรือไม้เถามีเนื้อไม้ ปัจจุบันมีการกระจายพันธุ์ที่เกาะพะงัน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้น

หงาเซิงสงขลา: Friesodielsia songkhlaensis Leerat. เป็นไม้เถามีเนื้อไม้ ปัจจุบันมีการกระจายพันธุ์เฉพาะในจังหวัดสงขลาเท่านั้น มีรายงานพบครั้งแรกในป่าชุมชนบ้านยางเกาะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยทุกชนิดได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐาน scopus ชื่อเรื่อง New species and new records for the climber genus Friesodielsia (Annonaceae) in the flora of Thailand ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) 49(2): 212-230. 2021)

2. สกุลต้องแล่ง (Polyalthia Blume) ได้ศึกษาร่วมกับ ผศ. ดร.ภาสกร บุญชาลี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Prof. Dr. David Johnson จากมหาวิทยาลัย Ohio Wesleyan ประเทศสหรัฐอเมริกา พบพืชชนิดใหม่ของโลก จำนวน 2 ชนิด โดยได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐาน ISI ชื่อเรื่อง Two new species and a new record of the genus Polyalthia (Annonaceae) from Peninsular Thailand ในวารสาร Phytotaxa 510 (3): 239-250. 2021 ประกอบด้วย เหลืองสุริยา: Polyalthia heliopetala Leerat. & Bunchalee เป็นไม้ต้น พบมีการกระจายพันธุ์ในป่าดิบชื้นของจังหวัดนราธิวาสเท่านั้น และ นรามรกต: Polyalthia taweensis Bunchalee & Leerat. เป็นไม้ต้นขนาดเล็กหรือไม้พุ่ม พบกระจายพันธุ์ในป่าดิบชื้นของจังหวัดนราธิวาสเท่านั้น

3. สกุลปาหนัน (Goniothalamus) เป็นการศึกษาร่วมกับ Prof. Dr. Richard M.K. Saunders จากมหาวิทยาลัย Hong Kong ประเทศจีน และ ดร. ปิยะ เฉลิมกลิ่น จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พบพืชชนิดใหม่ของโลกจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ปาหนันกลีบม่วง: Goniothalamus roseipetalus Leerat., Chalermglin & R.M.K.Saunders เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม พบมีการกระจายพันธุ์ในป่าดิบชื้นของจังหวัดนราธิวาสและยะลา และ ราชครูชาว: Goniothalamus sukhirinensis Leerat., Chalermglin & R.M.K.Saunders เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม พบมีการกระจายพันธุ์ในป่าดิบชื้นของจังหวัดนราธิวาสเท่านั้น ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐาน ISI ชื่อเรื่อง Goniothalamus roseipetalus and G. sukhirinensis (Annonaceae): Two new species from Peninsular Thailand ในวารสาร PhytoKeys 184: 1-17. 2021)

"การศึกษาพืชวงศ์กระดังงาในภาคใต้ของประเทศไทย ได้ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกจำนวน 10 ชนิด บ่งบอกว่าในภาคใต้มีความหลากหลายของพืชวงศ์นี้ค่อนข้างสูง และเนื่องจากบางพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้น ทำให้มีนักพฤกษศาสตร์ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อศึกษาได้ทั่วถึง ทำให้การศึกษาพรรณพืชในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านอนุกรมวิธาน ทำได้อย่างไม่สมบูรณ์ จึงมีโอกาสค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก หรือพืชที่มีการรายงานพบครั้งแรกในประเทศไทยได้ และจากการค้นพบพืชเหล่านี้เพิ่มเติม ทำให้การศึกษาทบทวนพืชสกุลเหล่านี้ในประเทศไทยสามารถได้ข้อมูลที่สมบูรณ์จนนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลของพืชวงศ์กระดังงาสำหรับโครงการพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย (Flora of Thailand)" รศ. ดร.จรัล กล่าว