"NV" รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมการแพทย์

อังคาร ๑๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๐๙:๐๖
นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ (คนกลาง) อธิบดีกรมการแพทย์ เพื่อแสดงความขอบคุณที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน Frontline Call Center สายด่วน 1668 ในการจัดหาเตียงสำหรับผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2564 โดยการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงการบริการและได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด