กรมโยธาธิการและผังเมือง ดึงผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ-เอกชน ให้ความรู้ งานสัมมนาเนื่องในวันผังเมืองโลก 2564 RESILIENT & RECOVERY CITIES "ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด 19"

จันทร์ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๗:๑๘
วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2564) เวลา 08.30 น. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก เรื่อง RESILIENT & RECOVERY CITIES "ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด 19" ดึงผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน มาร่วมแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนแนวคิด เปิดมุมมอง สู่การพัฒนางานผังเมืองให้ทันกับสถานการณ์เมืองปัจจุบันในยุคโควิด 19 นับเป็นครั้งแรกของงานสัมมนาผังเมืองในรูปแบบ VIRTUAL VIDEO โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เกียรติปาฐกถาภายในงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ดึงผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ-เอกชน ให้ความรู้ งานสัมมนาเนื่องในวันผังเมืองโลก 2564 RESILIENT RECOVERY CITIES ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด 19

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลก เป็นงานที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผังเมือง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการผังเมืองที่เป็นรากฐานของการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ประกอบกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เมืองซึ่งเคยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งทางด้านกายภาพ การตั้งถิ่นฐาน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นที่รวมของประชากรจำนวนมาก การขนส่งสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ ที่มีจำนวนผู้ใช้บริการจำนวนมาก มีความแออัด จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในรูปแบบ New Normal รวมถึงการออกแบบและขับเคลื่อนงานด้านผังเมืองต้องมีความยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง ดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ปลอดภัย และมีความสุข นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า การผังเมือง เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการพัฒนาพื้นที่ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละเมืองสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุข ซึ่งหมายถึงการได้อยู่อาศัยในเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบสุข ซึ่งการวางผังเมืองที่ดีนั้น ต้องมีการพัฒนาเมือง และพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นภารกิจสำคัญของกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงเป็นที่มาของการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของงานสัมมนาผังเมือง ในรูปแบบ VIRTUAL VIDEO เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผังเมือง เพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญของ "การวางผังเมือง" ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการผังเมืองที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การพัฒนาด้านการผังเมืองของประเทศไทยบรรลุผลสำเร็จ

ภายในงานสัมมนาได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมเสนอปัญหา และแนวทางใหม่ ๆ ในการออกแบบและสร้างสรรค์เมืองเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาที่จะใช้ผังเมืองเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตอยู่กับเมืองได้อย่างปกติ ปลอดภัย และมีความสุข ส่งผลให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการจัดสัมมนาแบบออนไลน์ แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม ดังนี้ 1. Forum เวทีสนทนา โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 1. ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน เมืองพลวัต (Resilient City) 2. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI) 3. รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีคุณชลรัศมี งาทวีสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ 2. Spotlight เวทีวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 1. นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 2. ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบพัฒนาเมือง UDDC 3. ดร.อธิป พีชานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 4. นายอรรถพร คบคงสันติ ประธานบริษัท T.R.O.P จำกัด 5. น.พ.สมชาย พีระปกรณ์ ประธานอนุกรรมการวิชาการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 6. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา 7. นายธัชพล สุนทราจารย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Landscape Collaboration จำกัด 8. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 9. นายไพทยา บัญชากิติคุณ กรรมการผู้จัดการบริษัท อะตอม ดีไซน์ จำกัด 10. ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 3. Interview บทความวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่าน ครอบคลุมเนื้อหาด้าน เศรษฐกิจ , สังคม/สิ่งแวดล้อม ผังเมือง/กายภาพ และเทคโนโลยี 4. DPT Insight การ up date ผลงานด้านการผังเมือง/พัฒนาเมืองที่สำคัญ - ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง โดย ว่าที่ร้อยเอกธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง - ผลงานของกรมฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ (GIZ) (JICA) (UN-HABITAT) - ผลงานที่สำคัญของกรมฯ อาทิ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการเป้าหมายการพัฒนา อย่างยั่งยืน (SDGs) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) - การวางผังนโยบายระดับประเทศ ระดับภาค ผังเมืองเฉพาะ งานพัฒนาเมือง - การดาวน์โหลดกฎหมายผังเมือง - การตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินผ่านแอพพลิเคชั่น Landuse Plan 5. Exhibition บูธนิทรรศการ จากหน่วยด้านการพัฒนาเมือง 14 หน่วยงาน 6. WTPD Community ร่วมแสดงความคิดเห็น

กรมโยธาธิการและผังเมือง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารูปแบบการสัมมนา ที่ได้รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายในครั้งนี้ จะทำให้ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน ได้เปิดมุมมอง มีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการวางผังเมือง การฟื้นฟูเมือง เพื่อเปลี่ยนแปลงให้เกิดสมดุลของเมือง และมุ่งหาแนวทางใหม่ในการวางผังเมือง และออกแบบเมืองให้มีความยืดหยุ่นในทุก ๆ ด้าน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการผังเมืองของประเทศให้บรรลุผลสำเร็จ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ประชาชนสามารถปรับตัว และดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติและมีความสุข ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมงานสัมมนา ได้ที่ https://www.worldtownplanningday.com

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ดึงผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ-เอกชน ให้ความรู้ งานสัมมนาเนื่องในวันผังเมืองโลก 2564 RESILIENT RECOVERY CITIES ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด