นิคมอุตสาหกรรมหนองแคภายใต้เอสซีจี เซรามิกส์ โชว์ศักยภาพ ขึ้นแท่นเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class ตอกย้ำความมุ่งมั่นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน

ศุกร์ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๓:๒๘
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ภายใต้บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำศักยภาพการพัฒนา สู่ความเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนด้วย การรับรองขึ้นเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class  รางวัลระดับสูงสุดจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)  และรางวัล นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 ด้าน Smart Energy พร้อมรับใบประกาศ "โรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ"ในงาน "ECO Innovation Forum 2021" ที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าผลักดันนิคมฯ สู่ความเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่อง

นายนำพล  มลิชัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า  "การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานคือการสร้างความสมดุลของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ความสอดคล้องกับกฎหมาย และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ  ภายใต้ภาวะการณ์ปัจจุบันและอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก

ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการระบบสาธารณูปโภค ให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จึงร่วมมือกับภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนผลักดันให้เกิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและด้วยการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมโดยนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกรอบการดำเนินงาน รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็น โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้สำหรับการผลิตน้ำประปาและนำระบบ IOT มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและให้บริการระบบสาธารณูปโภคให้กับผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค  โครงการด้าน Circular Economy ด้วยการนำเอาของเสียจากกระบวนการผลิตของบริษัทภายในนิคมอุตสาหกรรมกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐตัวหนอน เพื่อนำกลับมาใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์และบริจาคให้ชุมชนและหน่วยงานราชการ

นอกจากนี้ ในส่วนโครงการด้าน Eco Community   โดยการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาชุมชน การศึกษาหาความรู้ และจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกข้าวรักบ้านเกิด โดยการจัดทำแปลงนาสาธิตปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง แบบอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบนิคมฯหนองแคปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง และปลูกข้าวปลอดสารพิษไว้บริโภค เพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดี และ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านหนองสมัคร ต.โคกแย้ จ.สระบุรี เป็นต้น รวมถึงโครงการด้าน Eco School ณ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ต.โคกแย้ จ.สระบุรี โดยส่งเสริมให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เป็นต้น

ซึ่งทั้งหมดนี้ นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง ความมุ่งมั่นและการร่วมกันส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมยกระดับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหนองแคสู่นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ยั่งยืน

ที่มา: พีอาร์ โซลูชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด