ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. สีเดลต้า (DPAINT) เริ่มซื้อขาย 28 ต.ค. นี้

พุธ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๑๑
บมจ. สีเดลต้า ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 28 ต.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,725 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "DPAINT"
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. สีเดลต้า (DPAINT) เริ่มซื้อขาย 28 ต.ค. นี้

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ต้อนรับ บมจ. สีเดลต้า เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "DPAINT" ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

DPAINT และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (Decorative Paint) ภายใต้ตราสินค้า "DELTA" "TOPTECH" "NATIONAL" "SEAFCO" เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็น สีคุณภาพพิเศษ สีคุณภาพสูง และสีคุณภาพคุ้มค่า ซึ่งในปี 2563 มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 35 : 28 : 37 ตามลำดับ โดยมีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ ผู้รับเหมาและช่างทาสี เจ้าของที่พักอาศัย และเจ้าของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกลุ่มบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าผ่านร้านโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าปลีก (Retail) และงานโครงการ (Project) ซึ่งในปี 2563 มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 42 : 52 : 6 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังให้บริการเครื่องผสมสีที่นำไปติดตั้งให้ลูกค้าที่เป็นร้านค้าใช้งาน

DPAINT มีทุนชำระแล้ว 230 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 176.75 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 53.25 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 39.94 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ไม่เกินกว่า 7.99 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เกินกว่า 5.32 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 399.38 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,725 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 32.80 เท่า ซึ่งคำนวณจากจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) มีกำไรสุทธิเท่ากับ 52.60 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 230 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.23 บาท โดยมีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สีเดลต้า (DPAINT) เปิดเผยว่า บริษัทมีทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมสีทาอาคารมาอย่างยาวนาน และมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและ คู่ค้า โดยบริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อเป็นเงินทุนในการปรับปรุงโรงงาน เครื่องจักร และระบบการผลิตที่โรงงานสุวินทวงศ์ การซื้อเครื่องผสมสี จำนวน 440 เครื่อง ทำระบบ ERP สร้างห้อง LAB และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

DPAINT มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO หลัก คือ กลุ่มนายอาจณรงค์ ตั้งคารวคุณ ถือหุ้น 73.91% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.deltapaint.co.th และ www.set.or.th

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด