"พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545"

จันทร์ ๑๘ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๐๓
นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ เพื่อให้การผลิต การบริการมีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการฝึกอบรมลูกจ้างเองหรือส่งไปรับการฝึกอบรมกับสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานอื่น หรือมีลุกจ้างเข้ารับการทดสอบและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือมีลูกจ้างผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ สถานประกอบกิจการจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ในการฝึกอบรม การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้การฝึกอบรมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และต้องยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านระบบ PRB. e-service
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป กำหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานในสัดส่วนที่กำหนด ของจำนวนลูกจ้างเฉลี่ยในรอบปี หากไม่จัดให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือจัดแต่ไม่ครบตามสัดส่วนที่กำหนด ต้องส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามจำนวนที่ขาด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  22  นครศรีธรรมราช  เลขที่ 79  หมู่ที่  1  ถนนนครศรี - ปากพนัง  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330  โทรศัพท์  0 7580 9583 ต่อ 104

 

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด