วว. ร่วมแสดงความยินดีกับนายเฉลิมพล เพ็ญสูตร เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

พฤหัส ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๐๖
ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเฉลิมพล  เพ็ญสูตร   เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ในการนี้  ดร. อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม และนางสาวกาญจนา ทุมมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ วว. ร่วมแสดงความยินดีด้วย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564   ณ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
วว. ร่วมแสดงความยินดีกับนายเฉลิมพล เพ็ญสูตร เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด