PROEN ผนึกพันธมิตรลุยพัฒนา Digital Platform Trainings Online

ศุกร์ ๐๑ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๔๑
นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม (นั่งซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PROEN) ลงนามสัญญาจัดตั้งกิจการค้าร่วม (Consortium) กับ นายธีรพงศ์ รุ่งรวยทรัพย์ (นั่งขวา) กรรมการบริษัท บริษัท โมด โซลูชั่น จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนา Digital Platform Trainings Online ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าว ใช้เทคโนโลยี Internet Data Center ของ PROEN ที่มีศักยภาพรองรับข้อมูลได้จำนวนมากและมีความเร็วสูง ร่วมกับระบบจัดการข้อมูล เนื้อหา หลักสูตรการเรียน การสอน พร้อมการประเมินผลของ นักเรียนและสถานศึกษา ในเฟสแรกจะมีข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนให้สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ถึง ม.6 ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 30,000 ราย และเร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อขยายการรองรับนักเรียนให้ได้ไม่ต่ำกว่า 600,000 คน ในปี 2565 โดยมุ่งหวังให้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มนี้ ช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาการศึกษา เพิ่มช่องทางที่ไม่จำกัดการเรียนอยู่แต่ในห้องเรียน และตอบโจทย์ ลดการแพร่ระบาดของ Covid-19
PROEN ผนึกพันธมิตรลุยพัฒนา Digital Platform Trainings Online

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด