วศ. เสริมแกร่งผู้ประเมินด้วยแนวทางการตรวจประเมินด้านวิชาการโดยเทคนิค NIR

จันทร์ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๖:๐๕
วันที่ 22 - 23 กันยายน 2564 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมหลักสูตร "แนวทางการตรวจประเมินด้านวิชาการโดยเทคนิค NIR" ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน NIR จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นเสริมความรู้ ความเข้าใจในหลักการทางวิชาการด้าน NIR ให้แก่คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และผู้ประเมินของหน่วยรับรองฯ เพื่อนำความรู้ไปใช้ประกอบในการตรวจประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมมากกว่า 70 ท่าน ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานได้เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาระบบการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของกองฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
วศ. เสริมแกร่งผู้ประเมินด้วยแนวทางการตรวจประเมินด้านวิชาการโดยเทคนิค NIR

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด