ประชุม กพร.ปจ. 2/2564

จันทร์ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๐:๔๔
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิจิตรปี 2565 - 2570 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ประชุม กพร.ปจ. 2/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด