ม.พะเยา ถวายราชสดุดี "วันมหิดล" พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ประจำปี ๒๕๖๔

จันทร์ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๐:๒๒
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทย เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์ และสาธารณสุขไทย จัดขึ้น ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
ม.พะเยา ถวายราชสดุดี วันมหิดล พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ประจำปี ๒๕๖๔

โดยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทาง ๗ คณะในกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ต่อจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แล้วนำยืนสงบนิ่ง ๑ นาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ หลังจากเสร็จพิธีถวายราชสักการะ

วันที่ ๒๔ กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถือเป็น "วันมหิดล" ซึ่งเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั้งปวง ร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" พระองค์ทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่การแพทย์ และการสาธารณสุขของไทย ให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยประเทศในกาลต่อมา

จากนั้น อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดสะพาน "ภูกามยาว" ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยากับหอพักแพทย์และพยาบาล

ชื่อสะพาน "ภูกามยาว" ใช้รูปแบบตัวอักษรฝักขามล้านนาตามตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บุคลากร นิสิตและประชาชนได้ระลึกถึงอาณาจักรภูกามยาวในอดีต ซึ่งเป็นที่มาของจังหวัดพะเยาในปัจจุบัน และที่มาของตัวอักษร ปรากฏในตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

ม.พะเยา ถวายราชสดุดี วันมหิดล พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ประจำปี ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด