สำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พฤหัส ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๖:๑๒
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร  เป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  มีภารกิจด้านการฝึกอบรม  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  และประเมินรับรองความรู้ความสามารถ    มีความประสงค์สำรวจข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (1  ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน  2565)  จึงขอความร่วมมือท่านที่สนใจขอรับบริการ  ตอบแบบสำรวจนี้    เพื่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตรจะได้นำข้อมูลที่ได้รับ  จัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับการบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  และจะแจ้งข้อมูลให้ผู้ประสงค์ฝึกอบรมทราบกำหนดการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด