สคช.- สกศ.- LSC SPU ปิดคอร์ส หลักสูตรระยะสั้น Cold Chain

อังคาร ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๐:๑๘
ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า จบไปเป็นที่เรียนร้อยอีกหนึ่งโครงการดีๆ สำหรับโครงการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ กับหลักสูตรระยะสั้น "นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ" (Cold Chain) ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ผ่านรูปแบบออนไลน์ ZOOM โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
สคช.- สกศ.- LSC SPU ปิดคอร์ส หลักสูตรระยะสั้น Cold Chain

เพราะในโลกของการทำงานที่ไม่เพียงแต่ต้องใช้ความรู้แต่ยังต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญหลายด้าน ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงและการฝึกฝนของผู้ประกอบอาชีพทุกคนทั้งที่มีคุณวุฒิการศึกษาและไม่มี คุณวุฒิการศึกษาในสาขานั้นๆ ล้วนมีศักยภาพในการพัฒนาความสามารถการทำงานด้านต่างๆ ในหน้าที่ของตน ซึ่งการใช้ความรู้ทักษะและความสามารถมาประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพนี้เรียกว่า "สมรรถนะ" ซึ่งใน แต่ละสาขาอาชีพอันประกอบด้วย สายงานที่หลากหลายและในแต่ละสายงานต่างมีหลายอาชีพ แต่ละอาชีพจำเป็นต้องมีสมรรถนะหลายด้าน

จากการตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะสถาบันการศึกษา และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพอันเป็นกลไกสำคัญที่จะยกระดับความก้าวหน้าและอัตราผลผลิตของกำลังคนในประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกันจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการให้ความรู้ แก่ทุกๆท่านในการนำไปพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่หลากหลายต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สคช.- สกศ.- LSC SPU ปิดคอร์ส หลักสูตรระยะสั้น Cold Chain

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด