สพร.9 พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2564

จันทร์ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๖:๓๓
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2564 มีวาระการประชุมเพื่อ (1)รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก (2)รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2564 (3)พิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมจุดเน้นของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ต่างๆ ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตของจังหวัด อัตราการจ้างงาน การขาดแคลนแรงงาน รวมไปถึงยุทธศาสตร์จังหวัด โดยได้อุตสาหกรรมหลักที่จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 ภาคอุตสาหกรรมดังนี้ - อุตสาหกรรมภาคการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป - อุตสาหกรรมภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการด้านสุขภาพ - อุตสาหกรรมภาคการค้าการลงทุนและระบบโลจิสติกส์ - อุตสาหกรรมภาคธุรกิจวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการโอทอป และในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก ตามอุตสาหกรรมดังกล่าว และเพิ่มเติมอุตสาหกรรมภาคการศึกษา ในการนี้ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุม ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักบริหาร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
สพร.9 พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2564
สพร.9 พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด