ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT ที่ 'AA-(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ

ศุกร์ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๙:๔๒
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-Term Rating) ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT ที่ 'AA-(tha)' และ 'F1+(tha)' ตามลำดับ และมีแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ พร้อมกันนี้ฟิทช์ยังได้คงอันดับเครดิตภายในประเทศของโครงการหุ้นกู้ Medium-Term Note (MTN) ของธนาคารที่ 'AA-(tha)' และ 'F1+(tha)'

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว

อันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT พิจารณาจากการที่ฟิทช์คาดว่าธนาคารแม่ ซึ่งคือ CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) จากประเทศมาเลเซีย น่าจะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) แก่ธนาคารในกรณีที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ฟิทช์ใช้ปัจจัยจากผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันการเงินในการพิจารณาอันดับดับเครดิตของ CIMBT เนื่องจากฟิทช์มองว่า CIMBT มีความสำคัญต่อเชิงกลยุทธ์ในอาเซียน (ASEAN) ของกลุ่มธนาคารแม่ และยังได้ประโยชน์จากการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกัน (synergy) กับธนาคารแม่ อีกทั้งอันดับเครดิตยังสะท้อนถึงสัดส่วนการถือหุ้นของ CIMB Bank ใน CIMBT ที่ 94.8% รวมทั้งการมีอำนาจควบคุมการบริหารงาน การใช้ชื่อและสัญญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่และมีการผสานและเชื่อมโยงการดำเนินงาน (integration) อย่างใกล้ชิดกันระหว่าง CIMBT กับกลุ่ม แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบของ CIMBT นั้นสอดคล้องกับมุมมองของฟิทช์ต่อโครงสร้างเครดิตของธนาคารแม่ (CIMB Bank)

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต - โครงการหุ้นกู้ MTN

อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN ได้รับการจัดอันดับเครดิตให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและระยะสั้นของธนาคาร เนื่องจากการหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

อันดับเครดิตภายในประเทศ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้กิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
การที่ธนาคารแม่มีความสามารถหรือมีโอกาสที่จะให้การสนับสนุนแก่ CIMBT เพิ่มขึ้น น่าจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่ออันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคาร CIMBT แต่อย่างไรก็ตามจะต้องพิจารณาถึงโครงสร้างอันดับเครดิตของธนาคาร CIMBT เปรียบเทียบกับธนาคารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศด้วย

แนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารอาจได้รับการปรับเป็น 'มีเสถียรภาพ' จากแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบหากฟิทช์ประเมินว่าโครงสร้างเครดิตของธนาคารแม่ปรับตัวดีขึ้น อันดับเครดิตของธนาคารอาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับหากธนาคารมีบทบาทที่สำคัญขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อกลุ่ม โดยอาจเกิดขึ้นได้จากการที่ CIMBT สามารถสร้างผลงานให้กับกลุ่มในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ขนาดสินทรัพย์หรือรายได้ของธนาคารที่มีสัดส่วนมากกว่า 20% ของสินทรัพย์และกำไรของธนาคารแม่และของกลุ่ม ควบคู่ไปกับการพิจารณาว่ากลุ่มธนาคารแม่มองว่าประเทศไทยเป็นตลาดหลักและมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งนี้ CIMBT มีสัดส่วนสินทรัพย์และกำไรก่อนภาษีเฉลี่ยที่ประมาณ 10% และ 7% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับธนาคารแม่ (CIMB Bank) ในช่วงปี 2017-2020

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้กิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

ฟิทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CIMBT หากโครงสร้างเครดิตของธนาคารแม่ (หรือ CIMB Bank) ปรับตัวแย่ลง นอกจากนี้อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดอันดับได้หากมีการปรับลดของโอกาสในการที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติแก่ธนาคารลูก ตัวอย่างเช่น หากธนาคารแม่มีการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลูกลงต่ำกว่า 75% หรือระดับความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารแม่และธนาคารลูกปรับตัวด้อยลงในด้านของความเชื่อมโยงและการผสานการดำเนินงานและเปลี่ยนแปลงการใช้ชื่อและสัญญลักษณ์ทางการค้าที่มีความใกล้ชิดกัน หรือสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการลดลงของระดับการให้ความสนับสนุนด้านการเงินและด้านการดำเนินงานแก่ธนาคารลูกในประเทศไทย การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศยังต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับธนาคารหรือบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศด้วย

อันดับเครดิตภายในประเทศของโครงการหุ้นกู้ MTN

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้กิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและระยะสั้นของ CIMBT ดังนั้นการปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CIMBT จะส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของโครงการหุ้นกู้ MTN ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเช่นกัน ในขณะที่อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ MTN เป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศ จึงไม่ไม่สามารถปรับเพิ่มอันดับได้อีก

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้กิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ CIMBT จะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN แต่อย่างไรก็ตามการปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ CIMBT นั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารถูกปรับลดอันดับลงหลายอันดับจนต่ำกว่าระดับ A(tha)

อันดับเครดิตที่เชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น

อันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT เชื่อมโยงกับโครงสร้างเครดิตของ CIMB Bank Berhad รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดังนี้:

CIMBT:

  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ 'AA-(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ
  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F1+(tha)'
  • อันดับเครดิตภายในประเทศของโครงการหุ้นกู้ MTN คงอันดับที่ 'AA-(tha)'/'F1+(tha)'

ที่มา: ฟิทช์ เรทติ้งส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด