FORCE ต้นแบบธุรกิจความโปร่งใส ด้วยมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2564

พุธ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๑:๒๒
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับหนังสือรับรองและตราเครื่องหมาย "มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ" จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการการันตีการเป็นธุรกิจต้นแบบสีขาว ประจำปี 2564 โดย FORCE ยึดหลักเกณฑ์ 6 ข้อ เป็นหลักสำคัญในมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
FORCE ต้นแบบธุรกิจความโปร่งใส ด้วยมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2564

ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ Force ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2564 และกล่าวว่า  ธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนในองค์กรร่วมกันยึดมั่นปฏิบัติ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส จะทำให้เกิดความสุข ความไว้วางใจ และเชื่อใจกันและกัน ซึ่งจะทำให้องค์กรเกิดพลังในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ดีต่อสังคม และชุมชน         

เราใช้นโยบายบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) ตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งบริษัท ตลอดระยะเวลา 19 ปี FORCE ได้ตระหนักถึงความสำคัญมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารธุรกิจให้ออกมามีมาตรฐานในทุกๆ ด้านให้ดีที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายใน และภายในนอกองค์กร พร้อมมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการงาน ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโต และความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ภายใต้แบรนด์ FORTRON (โฟรตรอน) จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และเซาท์อีสเอเชีย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยกว่า 19 ปี บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์จากรัฐบาลออสเตรเลีย AS/NSZ 3902 และ ISO 9001:2015  TUV NORD ความโดดเด่นของเราคือผลิตภัณฑ์ FORTRON ซึ่งเราเป็นหนึ่งเดียวในการดูแลรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทน สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์ 91/95 E20 และ E85 และไบโอดีเซล B7 B10 B20 และ B100 รวมถึงรถที่ใช้พลังงานทางเลือก หรือรถที่ติดตั้ง 2 ระบบ ได้โดยตรง และ FORTRON (โฟรตรอน) เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง (Car Preventive Maintenance) ใช้ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้รถยนต์คงสมรรถนะ และประหยัดค่าซ่อมบำรุงในระยะยาว ตลอดจนช่วยลดมลพิษ โดยเฉพาะ PM10 PM2.5 โดยจำหน่ายผ่านศูนย์บริการรถยนต์ชั้นนำทั่วไป และศูนย์บริการรถยนต์แบบเร่งด่วนทั่วประเทศ

การได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจของบริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในครั้งนี้  Force ถือเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคนในบริษัทเป็นอย่างมากที่มีส่วนร่วมในการรักษาความเป็นธรรมาภิบาลมาจนได้รับมาตรฐานอันทรงคุณค่านี้ และการที่มีเครื่องหมายธรรมาภิบาลธุรกิจ เป็นเครื่องพิสูจน์และยืนยันคุณภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าและลูกค้าของ Force เพื่อให้ Force สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงบุคลากรในองค์กรยังสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและส่งต่อไปถึงลูกค้าทุกราย ภายใต้ Vision ที่ว่า  "เราคือผู้ส่งมอบความสุขและความปลอดภัยให้แก่สังคมผู้ใช้รถ"  และต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ที่มา: ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล

FORCE ต้นแบบธุรกิจความโปร่งใส ด้วยมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด