สบพ. จัดอบรมหลักสูตร Introduction to Aviation (Virtual Classroom) รุ่นที่ 2

จันทร์ ๑๓ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๗:๒๑
พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Introduction to Aviation (Virtual Classroom) รุ่นที่ 2 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2564 ผ่านทางโปรแกรม ZOOM สำหรับหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินเบื้องต้น ในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ประวัติและวิวัฒนาการด้านการบิน
- กฎหมายด้านการบินและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ประเภทและลักษณะของท่าอากาศยาน
- โครงสร้างและส่วนประกอบพื้นฐานของอากาศยาน การบังคับอากาศยาน
- ระบบขนส่งทางอากาศเบื้องต้น
- การบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ
- ระบบสื่อสารการบิน ระบบนำร่อง ระบบติดตามอากาศยาน
- กระบวนการซ่อมบำรุงอากาศยาน
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยมนุษย์ (Human Factor)
- นิยามและองค์ประกอบของระบบบริหารนิรภัยการบิน และบทบาทของ ICAO เกี่ยวกับด้านการ รักษาความปลอดภัย

โดยเน้นเพิ่มความรู้ ศักยภาพและทัศนคติในการดำเนินงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้ได้มาตรฐานสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มา: สถาบันการบินพลเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด