สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Early Recruitment

จันทร์ ๑๓ กันยายน ๒๐๒๑ ๐๙:๐๗
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิชาภาคพื้นเทียบเท่าระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี รอบ Early Recruitment โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1) ประเภทโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือน สำหรับสถานศึกษา (เครือข่ายอาจารย์แนะแนว)

2) ประเภทโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือน สำหรับสถานประกอบการ

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร โดยมีหลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (4 ปี) ประกอบด้วย 6 วิชาโท ได้แก่

  • วิชาโทการจราจรทางอากาศ
  • วิชาโทการท่าอากาศยาน
  • วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • วิชาโทโลจิสติกส์การบิน
  • วิชาโทธุรกิจสายการบิน
  • วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4 ปี) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ได้แก่

  • แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
  • แผนการศึกษาแบบเอกโท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์

หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน

  • วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน ภาคปกติ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียด ผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 8551, 8221, 8211

ที่มา: สถาบันการบินพลเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด