วธ.จัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย" ภาคเหนือ-ใต้ ในรูปแบบออนไลน์ ช่วยเหลือเยียวยาศิลปินพื้นบ้านและผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อังคาร ๐๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๙:๓๗
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆ รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และประเทศ ซึ่งในส่วนวธ.มุ่งสร้างขวัญ กำลังใจ และมีนโยบายส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้ศิลปิน ศิลปินพื้นบ้าน ผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของแต่ละภาคได้มีโอกาสถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดงและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งนำสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรในจังหวัดต่างๆ มาสาธิตและจำหน่าย เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดังนั้น วธ.จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัด หน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย" ซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดของทุกภาคในประเทศ
วธ.จัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคเหนือ-ใต้ ในรูปแบบออนไลน์ ช่วยเหลือเยียวยาศิลปินพื้นบ้านและผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย" นั้นก่อนหน้านี้ วธ.ได้จัดงานนี้ขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2564 ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติฯ ภาคกลางและภาคตะวันออก 25 จังหวัด ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 จ.พระนครศรีอยุธยา แต่ในส่วนของงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย" ภาคเหนือและภาคใต้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดการรวมกลุ่มของบุคคลตามมาตรการ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น วธ.ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานดังกล่าวในภาคเหนือและภาคใต้มาเป็นรูปแบบออนไลน์โดยภาคเหนือ 17 จังหวัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 จ.เชียงราย มีกิจกรรม เช่น การแสดงโปงลาง วงดนตรีพื้นบ้านสะล้อ ซอ ซึง เพลงฉ่อย ลิเกพื้นบ้าน ขับซอล้านนา กลองสะบัดชัย การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านและการสาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT ของจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ ซึ่งสามารถรับชมงานผ่าน การถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก Facebook Live เพจมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย" ภาคเหนือ80

ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับชมกิจกรรมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติฯ ของทั้งสองภาคผ่านทางเพจเฟซบุ๊กมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT และสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมฯ ของจังหวัดภาคเหนือและภาคใต้ครั้งนี้

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วธ.จัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคเหนือ-ใต้ ในรูปแบบออนไลน์ ช่วยเหลือเยียวยาศิลปินพื้นบ้านและผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด