เริ่มแล้ว 10 หลักสูตร START UP อบรมผู้ประกอบการออนไลน์ กับสอศ.

อังคาร ๐๗ กันยายน ๒๐๒๑ ๐๘:๕๒
วันที่ 6 ส.ค.64 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมออนไลน์ "การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์" ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6 - 17 กันยายน 2564 ถ่ายทอดสดผ่าน Youtube : BC-BAT (บีซี แบท) Channel เวลา 09.00-12.00 น.

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มี สมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันต่อกระแส ความเปลี่ยนแปลงของโลก มุ่งเน้นคุณภาพของ ผู้สำเร็จการศึกษา เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะผู้เรียน และกำลังแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะต้องดำเนินการ และเป็นการดำเนินงานที่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด (MOE CEC) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

โครงการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ (MOE CEC) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาทักษะอาชีพให้กับครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้และทักษะอาชีพตามความเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและธุรกิจในปัจจุบัน สามารถนำไปสร้างอาชีพอิสระของตนเอง ถือเป็นการเพิ่มโอกาส และการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของผู้เรียน ผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี สามารถดำรงชีวิต ในสังคมในยุคปัจจุบันและสามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ทั้งนี้การฝึกอบรมในโอกาสข้างหน้ารูปแบบของการอบรม ก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพิ่มขึ้นตามบริบท และสถานการณ์ เช่น อาจเป็นการฝึกอบรมแบบออนไซต์ (on site)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การจัดอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ สอศ. ได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจออนไลน์ มาให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรม สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริง โดยมีหลักสูตรจำนวน 10 หลักสูตร ดังนี้ 1. Start-Up Business สร้างแบรนด์สินค้าให้ปังบนโลก Online 2. Business Model Canvas เข็มทิศนักธุรกิจพิชิตความสำเร็จ 3. เริ่มต้นเป็น Youtuber สู่การสร้างรายได้และอาชีพ 4. เทคนิคการแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอ App canva 5. กฎหมายและความรับผิดชอบ ที่ผู้ประกอบการออนไลน์ต้องรู้ 6. พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน Facebook 7. การยิงแอดโฆษณาอย่างไร ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 8. พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน IG marketing 9. พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน Tik tok marketing และ 10. เทคนิคนักธุรกิจยุค Covid ปั้นยอดขายสู่หลักล้าน

สำหรับผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเรียน และเข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ https://sites.google.com/view/neterpreneur-2021 พร้อมรับประกาศเกียรติบัตรเมื่อสำเร็จการฝึกอบรม

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด