สพร 22 นครศรีธรรมราช ตรวจความพร้อมเพื่อต่ออายุศูนย์ทดสอบฯ

จันทร์ ๐๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๔:๐๒
วันที่ 3 กันยายน 2564 นางศิริลักษณ์  ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน (นายพิเชษฐ สวัสดี) ออกตรวจความพร้อมและความเหมาะสมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ ๑ รายละเอียดปรากฎตามภาพถ่ายที่แนบ
สพร 22 นครศรีธรรมราช ตรวจความพร้อมเพื่อต่ออายุศูนย์ทดสอบฯ
สพร 22 นครศรีธรรมราช ตรวจความพร้อมเพื่อต่ออายุศูนย์ทดสอบฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด