สพร.12 สงขลา วัดฝีมือมาตรฐานฯช่างไฟฟ้าเพื่อเตรียมขอรับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

พฤหัส ๐๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๑:๓๖
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้กับกลุ่มนักศึกษาช่างไฟฟ้าจบใหม่ ผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 20 คน ณ อาคารช่างไฟฟ้า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา โดยยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด
สพร.12 สงขลา วัดฝีมือมาตรฐานฯช่างไฟฟ้าเพื่อเตรียมขอรับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะมีคะแนน 50 เปอร์เซนต์ ในการยื่นขอรับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 ที่กำหนดให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจึงจะทำงานได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และผู้ว่าจ้างผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถทำงานต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับช่างไฟฟ้าหรือผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ยังไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ1 ก่อนจึงจะสามารถยื่นเอกสารเพื่อเข้ารับการประเมินได้

ทั้งนี้สามารถติดต่อขอทดสอบมาตรฐานฯได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีอยู่ทุกจังหวัด หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา โทร. 074336052 ต่อ147

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

สพร.12 สงขลา วัดฝีมือมาตรฐานฯช่างไฟฟ้าเพื่อเตรียมขอรับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด