สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ได้มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

พฤหัส ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๔๗
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ได้มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ แห่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๘๐๖.- บาท
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ได้มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ได้มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด