สนพ.ชุมพรร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล พัฒนาความรู้การฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พฤหัส ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๒
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล อบรมออนไลน์ หัวข้อ "การฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"  ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการในจังหวัดชุมพร 36 แห่ง มีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน โดยหัวข้อการบรรยาย ประกอบด้วย
สนพ.ชุมพรร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล พัฒนาความรู้การฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (ฉบับที่ 2)

2. ผู้จัดการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. การใช้แอปพลิเคชั่นซูม(Zoom Meeting) ในการฝึกอบรมทางไกลนายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้สถานประกอบกิจการเกิดปัญหาในเรื่องของการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเพราะไม่สามารถรวมกลุ่มได้ ทางสำนักงานจึงเห็นว่าต้องถ่ายทอดความรู้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการฝึกโดยใช้การฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการสร้างความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่แก้ไขเพิ่มเติม  สาระเกี่ยวกับการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้สถานประกอบกิจการได้ทราบ พร้อมทั้งพัฒนาเรื่องการเป็นผู้จัดฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่มีในปัจจุบัน และการใช้แอปพลิเคขั่นซูม(Zoom Meeting) ในการฝึกอบรมทางไกล ซึ่งการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมายื่นรับรองค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเหมือนกับการฝึกอบรมในรูปปกติได้เหมือนเดิม

 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

สนพ.ชุมพรร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล พัฒนาความรู้การฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด