พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาส ลุยฝึกอบรมออนไลน์ เสริมทักษะดิจิทัลให้กับแรงงานในพื้นที่

จันทร์ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๓๓
วันที่ 23 ส.ค.64 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมลำภู สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 2 หลักสูตร ตามโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 -27 สิงหาคม 2564 ไ ด้แก่ หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (E-Commerce) ให้กับผู้รับการฝึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สงขลา ปัตตานี ยะลา จำนวน 45 คน และหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ระดับอนุปริญญาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 48 คน
พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาส ลุยฝึกอบรมออนไลน์ เสริมทักษะดิจิทัลให้กับแรงงานในพื้นที่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาทักษะดิจิทัลของแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยเฉพาะหลักสูตรการฝึกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (E-Commerce) มุ่งเน้นให้ผู้รับการฝึกได้เรียนรู้การสร้างธุรกิจออนไลน์ ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง Digital Brand เครื่องมือที่ใช้ในการทำตลาดออนไลน์ เน้นศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Social Network เทคนิคการใช้ facebook การสร้างเพจ และการสร้างกลุ่มด้วยเครื่องมือ การใช้ Line การตลาดออนไลน์ด้วยมัลติมีเดีย Youtube การทำโฆษณาบน Youtube รวมถึงกราฟิกและมัลติมีเดียสำหรับสื่อโฆษณาออนไลน์ (Content Marketing) ที่สำคัญเน้นให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย (E-Market Place) เกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าและบริการออนไลน์ เทคนิคช่วยให้การขายสินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

ทางด้านหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน จะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสื่อโฆษณาและหนังสั้น ด้วยการนำแอพพลิเคชั่นในการตกแต่งภาพมาตัดต่อวิดีโดในสมาร์ทโฟน ด้วย App Kinemaster และ App GoPro Quik และถึงการให้ความรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพ และการตัดต่อภาพจากสมาร์ทโฟน เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะยุคปกติวิถีใหม่ในปัจจุบัน

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง ประกอบกับจังหวัดนราธิวาสอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส่งผลให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกอบรม จากการฝึกอบรมในห้องเรียนเป็นการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบประชุมวิดีโอทางไกล ทั้งระบบการประชุมออนไลน์ Zoom และ Google meet โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมในสาขาที่สามารถรับฟังการบรรยายภาคทฤษฎีผ่านการประชุมออนไลน์ การฝึกปฏิบัติที่สามารถส่งงานให้วิทยากรผู้สอน ผ่านระบบออนไลน์ได้เป็นหลัก

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาส ลุยฝึกอบรมออนไลน์ เสริมทักษะดิจิทัลให้กับแรงงานในพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด