ก.แรงงาน แจ้งเตือนช่างประเมินไลเซนส์ใหม่ ก่อนหมดอายุ ต.ค. 64 นี้

พฤหัส ๑๙ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๔๐
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ย้ำช่างที่มีไลเซนส์แล้วให้เข้ารับการประเมินทักษะใหม่ ก่อนจะหมดอายุในเดือนตุลาคม 2564 นี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างโอกาส ความมั่นคงในอาชีพ และความปลอดภัยสาธารณะ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยแรงงานทุกกลุ่มต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเน้นย้ำให้แรงงานยังคงต้องได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแรงงานคุณภาพควบคู่กับความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 รักษาคุณภาพและโอกาสในการทำงานในยุค New Normal โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศให้ช่างที่ต้องผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ คือ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยเริ่มมีผลบังคับให้ ช่างฝีมือเข้ารับการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 และจะหมดอายุในเดือนตุลาคม 2564 ปัจจุบันมีช่างที่ผ่านการประเมินและอยู่ในเกณฑ์ที่หนังสือรับรองจะหมดอายุ จำนวน 152,528 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค.64) ทั้งนี้ หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ มีอายุ 5 ปี และยังคงใช้หลักเกณฑ์การประเมินเดิมคือต้องได้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 85 คะแนน จาก 100 คะแนน โดยพิจารณาจากผลผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพหรือการฝึกอบรม คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทำงาน ผู้ที่ต้องการเข้ารับการประเมินใหม่ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานซึ่งได้แก่ 1.แบบคำขอ (แบบ คร.10) สามารถดาวน์โหลด ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ www.dsd.go.th/oloc 2.บัตรประชาชน 3.หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ฉบับเดิม) 4.บัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ฉบับเดิม) 5.รูปถ่ายขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

ในส่วนของมาตรการป้องกันโควิด-19 และอำนวยความสะดวกให้แก่ช่างที่รับการประเมินใหม่ สามารถยื่นเอกสารผ่านช่องทางของระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งเพื่อนัดวันฟังคำชี้แจงนัดสัมภาษณ์ผ่านทางห้องประเมินออนไลน์ (แอปพลิเคชัน Zoom) เพื่อลดความแออัด เพิ่มความปลอดภัยในวันที่ทำการประเมิน หากผู้รับการประเมินใหม่ไม่สะดวกก็สามารถยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถของภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกพร. ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศได้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง โปรดอย่าลืมดูวันหมดอายุของหนังสือรับรองฯ ของท่าน และติดต่อขอรับการประเมินใหม่ ก่อนที่จะหมดอายุ 30 วัน เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง หากท่านย้ายกลับภูมิลำเนา หรือย้ายที่อยู่ไปจังหวัดใดก็สามารถติดต่อขอรับการประเมินใหม่ได้ทุกจังหวัดที่ท่านสะดวก ส่วนช่างที่ยังไม่เคยเข้ารับการประเมินขอให้รีบติดต่อเข้ารับการประเมินโดยด่วน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามกฎหมาย

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร. 0 2245 1703 หรือwww.facebook.com/oloc.dsd1

ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด