แจ้งการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

พุธ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๓๒
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ("ธนาคาร") ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ธนาคารได้ดำเนินการออกตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า "U.S.$350,000,000 Additional Tier 1 Subordinated Notes" ("ตราสาร") ภายใต้ U.S.$4,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme ของธนาคาร โดยการออกตราสารในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของธนาคารให้มีความเหมาะสมและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ ภาวะตลาดทุนในปัจจุบันยังเอื้อต่อการออกและเสนอขายตราสาร ทั้งนี้ เงินกองทุนของธนาคารยังคงมีเสถียรภาพและเพียงพอในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
แจ้งการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของตราสาร ดังนี้
ผู้ออกตราสาร: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง
ประเภทตราสาร: ตราสารประเภทด้อยสิทธิและไม่มีผู้ถือแทนผู้ถือตราสาร ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีข้อกำหนดให้ตราสารสามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
อายุตราสาร: ไม่มีกำหนดอายุของตราสาร (Perpetual)
อัตราดอกเบี้ย: อัตราร้อยละ 4 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และมีการ Reset อัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี
วันที่ออกตราสาร: 10 สิงหาคม 2564
การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ธนาคารสามารถไถ่ถอนตราสารได้ครั้งแรกในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2570 และทุกวันที่เป็นวันชำระผลตอบแทนของตราสารภายหลังจากนั้น โดยการไถ่ถอนต้องได้ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
มูลค่าตราสารที่ออก: 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อันดับความน่าเชื่อถือ: Ba1 โดย Moody's
เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน

ข้อความในเอกสารนี้ ไม่เป็นการเสนอซื้อหรือขาย หรือชักชวนให้มีการเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตราสารของธนาคารดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่อาจเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะมีการจดทะเบียน หรือเข้าข้อยกเว้น ว่าไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีความประสงค์จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของการเสนอขายตราสารดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทำการเสนอขายตราสารให้แก่ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่เป็นการชี้ชวนหรือทำขึ้นเพื่อการเสนอขายตราสาร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์ในประเทศไทย หรือในประเทศใดๆ ที่การเสนอขายดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศนั้นๆ

อันดับความน่าเชื่อถือมิได้จัดขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อขาย หรือถือหลักทรัพย์ใดๆ และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ธนาคารได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ การเสนอขายตราสารจะกระทำต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศเท่านั้น และการซื้อขาย หรือการโอนตราสารไม่ว่าทอดใดๆ จะกระทำในต่างประเทศ อนึ่ง ธนาคารไม่อนุญาตให้เผยแพร่ แจกจ่าย หรือใช้เอกสารนี้หรือข้อมูลใดๆ ในเอกสารนี้ ในการเชิญชวน ชี้ชวน หรือเสนอขายตราสารหรือหลักทรัพย์อื่นใดต่อผู้ลงทุนในประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่มา: ธนาคารกสิกรไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด