มทร.กรุงเทพ จัดประชุมวิชาการ UTK Cretech 2021

พุธ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๒
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ UTK Cretech2021 โดย อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Smart Tourism And Green Innovation" โดย ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และอาจารย์ประจำคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ หัวข้อ "นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่" โดย ศ.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30-12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์
มทร.กรุงเทพ จัดประชุมวิชาการ UTK Cretech 2021
มทร.กรุงเทพ จัดประชุมวิชาการ UTK Cretech 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด