ก.ล.ต. ออกประกาศเกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจและพัฒนาตลาดทุน

อังคาร ๐๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๗
ก.ล.ต. ออกประกาศเกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อให้มีฐานข้อมูลสำหรับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจและการจัดทำนโยบายพัฒนาตลาดทุน และเพื่อเป็นประโยชน์ ต่อผู้ลงทุนและส่งเสริมความยั่งยืนให้กับธุรกิจในตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ลงทุนที่มีการลงทุนในลักษณะแตกต่างกันซึ่งมีผลกระทบต่อการติดตามดูแลความเสี่ยงของกองทุนรวมและการขายกองทุนรวมต่อผู้ลงทุน รวมทั้งการจัดทำนโยบายพัฒนาตลาดทุนให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน และเท่าทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงในตลาดทุน เพื่อให้มีฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนที่เพียงพอต่อการพัฒนาและกำกับดูแลธุรกิจการจัดการกองทุนรวม

ก.ล.ต. จึงได้ออกประกาศเกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จัดทำและจัดส่งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ ก.ล.ต. โดยเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ ติดตามความเสี่ยง วิเคราะห์และสนับสนุนการจัดทำนโยบายตลาดทุน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ซึ่ง ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ หลักการและร่างประกาศดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความเห็นแล้ว และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ที่มา: ก.ล.ต.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด