สนพ.ปราจีนบุรี จูงใจสถานประกอบกิจการจัดทำมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพ

อังคาร ๐๓ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๕๘
สนพ.ปราจีนบุรี ร่วมกับ บ.คีนิค-ไทย จำกัด จัดทำมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 26 สาขาหัวหน้าพนักงานควบคุมคุณภาพใบเจียร ระดับ 1 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์วัดทักษะพนักงาน ลดการสูญเสีย เพิ่มผลิตภาพในวงจรการผลิต มีแต่ได้ไม่มีเสีย

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงมอบหมายให้ กพร.ดำเนินการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ เพื่อให้ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม ตามมาตรฐานฝีมือ รักษาสภาพการทำงาน และสร้างโอกาสการมีงานทำให้แก่แรงงานทุกกลุ่ม รวมถึงส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการ จึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) เชิญชวนให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการ จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 26 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนตามทักษะฝีมือ พิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน พัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งส่งผลดีต่อสถานประกอบกิจการในแง่ของการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ช่วยลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ลดต้นทุน และลดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานได้"

ด้านนางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี (ผอ.สนพ.ปราจีนบุรี) กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานและนำไปใช้ในการทดสอบให้แก่ลูกจ้างของตน จึงได้ร่วมกับ บ.คีนิค-ไทย จำกัด จัดทำมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 26 สาขาหัวหน้าพนักงานควบคุมคุณภาพใบเจียร ระดับ 1 เริ่มตั้งแต่จัดตั้งคณะทำงานในการวิเคราะห์ตำแหน่งงาน จัดทำข้อสอบภาคความรู้ ภาคปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อสอบ จัดทดลองทดสอบให้แก่พนักงาน และเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพแล้วนำไปใช้ได้ทันที

ซึ่งประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการได้รับโดยตรงคือ การพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นตรงกับความต้องการในไลน์การผลิตของสถานประกอบกิจการเอง ทำให้ลดการสูญเสียและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

รวมทั้งพนักงานหรือลูกจ้างก็จะได้ทราบระดับทักษะฝีมือ และข้อบกพร่องของตนเองเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและช่วยให้ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม ทั้งยังส่งผลดีต่อผู้บริโภค เพราะเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการบริโภคสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยตรวจสอบได้จากแรงงานผู้มีทักษะฝีมือ

สถานประกอบกิจการที่สนใจจะร่วมจัดทำมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 26 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0 3729 0380 -1 ต่อ 139 หรือ facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี "เมื่อผู้ประกอบกิจการได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 แล้ว และได้นำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้ในการทดสอบให้แก่ลูกจ้างของตนในปีที่ผ่านมา มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนในแต่ละสาขาระดับละ 10,000 บาทอีกด้วย" ผอ.สนพ.ปราจีนบุรี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด