วธ.เปิดมิติใหม่จัดกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นออนไลน์ปี 2564 ชวนเด็กไทยทั่วโลก ทำกิจกรรมดี ๆ "อยู่ที่ไหน หัวใจก็ไทย"

ศุกร์ ๒๓ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๒๕
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบาย และจัดทำแผนความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม รวมถึงสนับสนุน ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน แลกเปลี่ยน เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดบรรยากาศความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างไทยกับนานาประเทศ หนึ่งในกิจกรรมที่ วธ. ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คือ การจัดกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2562 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั่วโลกในวงกว้าง ปีนี้ วธ. จึงได้ปรับเปลี่ยนแผนและรูปแบบการดำเนินกิจกรรมจากเดิมที่กำหนดให้เยาวชนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงานจากประสบการณ์ตรง ณ ประเทศไทย เป็นกิจกรรมรูปแบบ "คอร์สออนไลน์" ในชื่อโครงการใหม่คือ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ : กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นออนไลน์ ประจำปี 2564 "อยู่ที่ไหน หัวใจก็ไทย" เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวไทยที่ปัจจุบันครอบครัวได้เดินทางไปศึกษา ประกอบอาชีพ และตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สาธารณรัฐฝรั่งเศส เยอรมนี นิวซีแลนด์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฯลฯ ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม สร้างความผูกพันด้านประเพณี วัฒนธรรม และจิตสำนึกความเป็นไทย รวมถึงเป็นตัวแทนในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ถ่ายทอดความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยไปสู่ประเทศที่ตนตั้งถิ่นฐาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างแดน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในปีนี้ น้อง ๆ เยาวชนเชื้อสายไทยจากทั่วโลก จำนวน 100 คน เข้าร่วมคอร์สเรียนออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ส่วนผู้สนใจทั่วไปสามารถรับชมกิจกรรมผ่าน Facebook Live ชื่อ Thai Youth Homecoming ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2564 เรียนรู้ความเป็นไทยผ่าน 5F ได้แก่ Food - อาหาร, Film - ภาพยนตร์, Fashion - แฟชั่น, Fighting - มวยไทย และ Festival - เทศกาลประเพณี รวมถึงการผลิตเนื้อหาและวีดิทัศน์จากกระบวนการผลิตรายการ (Video Production) เพื่อเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ การสาธิตและฝึกปฏิบัติ เช่น นาฏศิลป์ การสาธิตศิลปหัตถกรรม มารยาทไทย อาหารไทย ศิลปะการต่อสู้ไทย ศิลปะประดิษฐ์ การออกแบบ ฯลฯ เยาวชนไทย อายุ 12-18 ปี ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https : //bit.ly/2UYJkis หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email : [email protected]หรือ โทร : (+66)6-5502-8446 และติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook : Thai Youth Homecoming

ที่มา: สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด