กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรฯ หารือร่วมกับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ในโอกาสพ้นจากหน้าที่

20 Jul 2021

นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหารือร่วมกับนายเคส ปีเตอร์ราเดอ (H.E. Mr. Kees Pieter Rade) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ให้การสนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้า วิชาการและนวัตกรรม (ด้านเกษตร ปศุสัตว์ พืชสวน อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร) ระหว่างไทยและเนเธอร์แลนด์ด้วยดีมาโดยตลอด ตลอดจนการตอบรับเข้าร่วมงานพืชสวนโลก 2022 (EXPO 2022 Floriade Almere) ของประเทศไทย และการสนับสนุนภายใต้กรอบองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรฯ หารือร่วมกับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ในโอกาสพ้นจากหน้าที่

นายนราพัฒน์ กล่าวว่า เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีเทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย และเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก โดยที่ผ่านมาหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความร่วมมือด้านการเกษตรหลากหลายรูปแบบกับหน่วยงานของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเนเธอร์แลนด์ (Thai - Dutch relations) จะครบ 418 ปีในปี 2565 จึงหวังว่าไทย-เนเธอร์แลนด์ จะสามารถหาข้อสรุปต่อการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร และลงนามได้ในปีหน้า เพื่อที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรในสาขาที่สนใจร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรไทย-เนเธอร์แลนด์ในปี 2563 มีมูลค่าการค้า 31,529 ล้านบาท หรือเท่ากับ 959.50 ล้านเหรียญสหรัฐ (1 USD = 32.86 บาท) โดยไทยมีการส่งออก 24,308 ล้านบาท (739.74 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของไทยไปยังเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปอื่น ๆ 3,534 ล้านบาท (14.5%) 2) เนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ป่นซึ่งบริโภคได้ 3,028 ล้านบาท (12.5%) 3) ถุงมืออื่น ๆ 1,562 ล้านบาท (6.4%) 4) ถุงมือใช้ในทางศัลยกรรม 1,453 ล้านบาท (6.0%) และ 5) นู้ดเดิลพร้อมปรุงอื่น ๆ 723 ล้านบาท (3.0%) และมีการนำเข้า 7,222 ล้านบาท (219.78 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยมีสินค้าเกษตรนำเข้าที่สำคัญของไทยจากเนเธอร์แลนด์ได้แก่ 1) มันฝรั่ง 554 ล้านบาท (7.7%) 2) อาหารสัตว์ที่มีสารอาหารครบถ้วนที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ 473 ล้านบาท (6.5%) 3) บรรจุภาชนะมีน้ำหนักรวมตั้งแต่ 20 กิโลกรัมขึ้นไป 374 ล้านบาท (5.2%) 4) พรีมิกซ์อาหารเสริมที่เป็นอาหารสัตว์และสารเติมแต่งอาหารสัตว์ 365 ล้านบาท (5.0%) และ 5) เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ป่นที่ทำเป็นเพลเลตกากมันสัตว์ที่เจียวน้ำมันออกแล้ว 257 ล้านบาท (3.6%)