บสย.แต่งตั้ง นายประภาศ คงเอียด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

อังคาร ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๓๕
คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีมติแต่งตั้ง นายประภาศ คงเอียด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บสย. แทนนายบรรยง วิเศษมงคลชัย ซึ่งครบวาระ มีผลตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
บสย.แต่งตั้ง นายประภาศ คงเอียด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

นายประภาศ คงเอียด ประธานกรรมการ บสย. ปัจจุบันอายุ 59 ปี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL.M.) Harvard Law School, Harvard University, Massachusetts, U.S.A. และ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ กรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด  ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ที่มา: บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด