สนพ.สระบุรี ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร"

ศุกร์ ๐๙ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๐๘
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ "สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ณ บริษัทไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด( มหาชน) ผู้ที่ผ่านการประเมินฯ จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อจะได้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ต่อไป
สนพ.สระบุรี ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามและสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 โทรศัพท์ 0 36679720 หรือสามารถสมัครได้ที่ e-report.dsd.go.th/…eb/home

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

สนพ.สระบุรี ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด