สพร. 7 อุบลฯ จับมือราชภัฏอุบลฯ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับความสามารถแรงงาน

อังคาร ๐๖ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๓๖
5 ก.ค.64 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ในการแสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติทางวิชาการร่วมกัน ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับความสามารถแรงงาน โดยสถาบันฯ ให้การสนับสนุนทางด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประเมินความรู้ความสามารถ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะทางวิชาการให้กับบุคลากรในภาครัฐ เอกชนและบุคลากรในท้องถิ่นที่ทั้งสองหน่วยงานจัดขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด