อาจารย์คุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น The 12th Hatyai National and International Conference

30 Jun 2021

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล อาจารย์สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในงานการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ผ่านการนำเสนอผลงานห้องประชุมออนไลน์ (Online Conference) จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆนี้

อาจารย์คุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น The 12th Hatyai National and International Conference