ม.พะเยา จับมือ พระเจอมเกล้าลาดกระบัง คว้าที่ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขัน " 1st Payload Design Competition" (SpaceFIGHT 2020)

อังคาร ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๑:๐๘
ทีม 7-UP จากมหาวิทยาลัยพะเยา และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน "1st Payload Design Competition" (SpaceFIGHT 2020) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วย นายธนาธิป ชุมภูวัง นายณัฏฐชัย แซ่เติน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และ นายชุติพันธ์ เชี่ยวสุวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ม.พะเยา จับมือ พระเจอมเกล้าลาดกระบัง คว้าที่ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขัน 1st Payload Design Competition (SpaceFIGHT 2020)

โดยการแข่งขัน "1st Payload Design Competition" (SpaceFIGHT 2020) เป็นการแข่งขันประกวดออกแบบและพัฒนา Payload ครั้งแรกของประเทศไทย เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมดาวเทียมและวิทยาศาสตร์อวกาศให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจในเทคโนโลยีอวกาศ จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.)สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ทีม 7-UP ได้ออกแบบและพัฒนา Payload ที่สามารถใช้งานได้จริงในอวกาศ โดยแผงวงจรเพย์โหลด (Payload) ที่ชนะในครั้งนี้ จะถูกบรรจุลงไปในดาวเทียมโครงการ Thailand Space Consortium (TSC) จะถูกนำส่งไปยัง JAXA เพื่อส่งขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ โดยมีกำหนดการส่งดาวเทียมขึ้นสู่ห้วงอวกาศในช่วง ตุลาคม พ.ศ. 2564 - มีนาคม 2565 โดยโครงการ Thailand Space Consortium (TSC) นี้ มีพันธกิจหลักในการสร้างบุคลากรของชาติ หรือเรียกว่า Human Capacity Building เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการใช้เทคโนโลยีอวกาศในประเทศที่มากขึ้น

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

ม.พะเยา จับมือ พระเจอมเกล้าลาดกระบัง คว้าที่ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขัน 1st Payload Design Competition (SpaceFIGHT 2020)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด