จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบแปลง "โคก หนอง นา พช " CLM 10 ไร่

จันทร์ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๐๙:๒๕
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ รับมอบแปลง Community Lab Model for quality of life : CLM ขนาด 10 ไร่ ของ นายต๋าสุข ลืออู่น้อย บ.ม่วงสร้อย หมู่ 3 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบแปลง โคก หนอง นา พช CLM 10 ไร่

สำหรับแปลงพื้นที่ของนายต๋าสุข ลืออู่น้อย บ้านม่วงสร้อย ต.แม่นาเติง อ.ปาย เป็นแปลง CLM พื้นที่ขนาด 10 ไร่ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ กับกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการปรับพื้นที่ โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 (นพค.36) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีการขุดบ่อกักเก็บน้ำ จำนวน 3 บ่อ ทำคันนาทองคำ และขุดคลองไส้ไก่ในพื้นที่แปลง

นายต๋าสุข ลืออู่น้อย เจ้าของแปลง กล่าวว่า พื้นที่ตรงนี้มีขนาด 10 ไร่ ได้รับโอกาสจากกรมการพัฒนาชุมชน ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." ใช้ประโยชน์ในการสร้างส่งเสริมอาชีพ และต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนในชุมชน และผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ และขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน และทหารจาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ที่เข้ามาขับเคลื่อนโครงการฯ ช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ และจะขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จต่อไป

นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขณะนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าดำเนินการขุดปรับพื้นที่ดังกล่าว และส่งมอบพื้นที่แล้ว แผนที่จะดำเนินการพัฒนาต่อยอดต่อไป คือ การจัดทำฐานการเรียนรู้ระดับตำบล 9 ฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ตามโครงการฯ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานเรียนรู้เรื่องกสิกรรมธรรมชาติ ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานเรียนรู้คนติดดิน ฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานเรียนรู้คนมีไฟ ฐานเรียนรู้หัวคันนาทองคำ

ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จำนวน 103 แปลง แยกเป็นพื้นที่เรียนรู้ฯชุมชนต้นแบบ (Community Lab Model for quality of life : CLM) จำนวน 4 แปลง และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) จำนวน 99 แปลง โดยพื้นที่เรียนรู้ฯชุมชนต้นแบบ (CLM) จำนวน 4 แปลง กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขอความอนุเคราะห์ จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 จ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุนเครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล เพื่อดำเนินงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ขุดบ่อกักเก็บน้ำ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

ที่มา: อิมเมจ โซลูชั่น

จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบแปลง โคก หนอง นา พช CLM 10 ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด