"ภูมิศักดิ์" ประธานคนที่ 10 ของไอแบงก์

จันทร์ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๐๘:๔๙
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข เข้ามาเป็นกรรมการและแต่งตั้งเป็นประธานคนที่ 10 ของไอแบงก์ และนายโกมล จิรชัยสุทธิกุล เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
ภูมิศักดิ์ ประธานคนที่ 10 ของไอแบงก์

อีกทั้ง ได้มีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายธนสาร สุรวุฒิกุล นางสาวสุภัค ไชยวรรณ นายชัยชาญ พลานนท์ และ นางอัมพร ปุรินทวรกุล โดยนางสาววชิรญา เพิ่มภูศรี เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ที่มา: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด