ปลัดฯ ดีอีเอส อบรม "Digital Mindset for Digital Tranformation" ในหลักสูตร(GCIO) รุ่นที่ 30 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ

พฤหัส ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๗:๐๕
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (GCIO) รุ่นที่ 30 ในหัวข้อ "Digital Mindset for Digital Tranformation" (Video Conference) ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรดังกล่าว ออกแบบขึ้นมาสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือ ผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO Assistant) โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในบทบาทและหน้าที่และเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการบริหารงานในองค์กรภาครัฐ ซึ่งจัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  มุ่งหวังให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย
ปลัดฯ ดีอีเอส อบรม Digital Mindset for Digital Tranformation ในหลักสูตร(GCIO) รุ่นที่ 30 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
ปลัดฯ ดีอีเอส อบรม Digital Mindset for Digital Tranformation ในหลักสูตร(GCIO) รุ่นที่ 30 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด